E-poçta spamy näme? Möhüm hatlary spam bukjasyndan nädip saklamalydygy barada semaltdan peýdaly maslahatlar

Gereksiz e-poçta diýilýän e-poçta spamy, e-poçtaňyz arkaly iberilmedik köp habarlar ýa-da tekstler. Aslynda, spamerler zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary internetde ýaýratmak üçin bu usuly ulanýarlar. E-poçta ulanyjylarynyň hemmesi diýen ýaly her gün bu mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, sebäbi e-poçta şahsyýetnamalary spambotlar tarapyndan alynýardy. E-poçta salgylaryňyzy awtomatiki usulda sanawlaryna goşýarlar we size peýdasyz habarlary iberýärler. Spamerler bu botlary köp sanly e-poçta paýlaýyş sanawlaryny döretmek üçin ulanýarlar. E-poçta spam adalgasy ilkinji gezek XIX asyrda islenmeýän e-poçta salgylanylsa-da, 20-nji asyrda internetiň gözleg we akademiki çäklerden daşarda giňden ýaýramagy bilen giňden tanaldy. Bu ýerde, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun möhüm e-poçtalary Spam bukjasyndan nädip saklamalydygy barada käbir maslahatlary paýlaşdy.

1. Rugsat marketing usulyny ulanyň:

Rugsat Marketing usuly uly markalar we köpmilletli kompaniýalar tarapyndan giňden ulanylýar. Edýän zatlary, gyssagly we kanuny e-poçtalarynyň Spam bukjasyna girmeginiň öňüni alýan aýratyn pluginleri gurmakdyr. WordPress-de peýdalanmak üçin şuňa meňzeş onlarça plugin bar, ýöne iň täsin we ajaýyp plugin “Whitelist” plaginidir. Gurmak aňsat we derrew işjeňleşýär.

2. E-poçta ibermezden ýa-da almazdan ozal spam barlagçylaryny ulanyň:

E-poçta ibermezden ýa-da almazdan ozal, e-poçta şahsyýetnamalaryňyza galan we kanuny we bikanun e-poçtalary kesgitlemäge kömek edýän ýörite spam barlagçylaryny ulanmaly. “SpamAssassin” başlamak üçin ajaýyp guraldyr. Programma üpjünçiligini göçürip almakdan ýa-da peýdasyz e-poçta goşundylaryny açmakdan saklanmak isleseňiz, şu programmany şu wagt gurup bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, IsNotSpam hyzmatyny synap bilersiňiz, bu siziň üçin möhüm zatlary barlamaga we size hiç hili many bermeýän e-poçtalary süzmäge kömek edýär.

2. Gara sanawdan çykyň:

E-poçta serwerleri gara sanawda bolsa, kanuny habarlary wagtynda ibermek we almak size kyn we kyn bolup biler. Bu meseläniň öňüni almak üçin mümkin boldugyça gysga wagtda şol gara sanawdan çykmaly. Ilki bilen, e-poçta gara sanawlaryny barlamaly we gara sanawlaryň haýsydyr biriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly. Bu işler ýerine ýetirilenden soň, sizi gara sanawyna goşan we kanunylygyňyza ynandyran iberijiler ýa-da web sahypalary bilen yzarlamaly bolarsyňyz.

3. Tekstden-surata gowy gatnaşygy saklaň:

Iberýänleriňizden habarlaryny taýýarlaýarka we ibereniňizde degişli tekst-şekil gatnaşyklaryny saklamagyny haýyş ediň. E-poçta bilen köp surat ibermäň; ýerine, tekstiň we şekilleriň ajaýyp kombinasiýasy bolmaly. Graphhli grafikalar üçin diňe JPG suratlaryny we YouTube wideolaryny ulanmagyňyzy we beýleki zatlara bil baglamagy maslahat berýäris.

Bu üç usul, spam hatlaryndan dynmaga kömek eder. Şol bir wagtyň özünde, kanuny habarlary poçta gutyňyzdan alyp bilersiňiz we olary Spam bukjasynda ýa-da Zibil bukjasynda tapmaly dälsiňiz.